Obchodní podmínky

 

 

 Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen „VOP“) internetového obchodu www.woodmarket.cz (dále také jen e-shop)

   

V souladu s ustanovením zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění vydává provozovatel e-shopu tyto „VOP“, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi: dále jen „prodávající“ na straně jedné a dále jen ”kupující nebo zákazník” na straně druhé.

   

Kupující uděluje souhlas s celým zněním těchto „VOP“ pro tento e-shop www.woodmarket.cz okamžikem učinění objednávky.

   

Předmětem prodeje je zboží prodávajícího nabízené v e-shopu www.woodmarket.cz

   

1. Objednávka zboží, způsob placení, fakturace

 

2. Cena zboží

 

3. Dodání zboží, doprava

 

4. Zrušení objednávky, reklamace zboží, odstoupení od smlouvy

 

5. Záruka, trvanlivost zboží

 

6. Závěrečná ustanovení

   

1. Objednávka zboží, způsob placení, fakturace

   

REGISTRACE

   

Při vyplňování registrace musí být všechny zadané povinné registrační údaje správné a úplné.

 

O změně adresy nebo jiných změnách informujte bezodkladně prostřednictvím aktualizace vašich osobních údajů na těchto webových stránkách.

   

HESLO

   

Při vyplňování registrace bude zákazník vyzván k vytvoření hesla. Toto heslo je povinen zachovat v naprosté tajnosti a nesmí jej prozradit ani poskytnout žádné další osobě.

   

Zákazník je zcela zodpovědný za činnosti související s používáním hesla a zadáváním objednávek, a to i v případě, že k těmto činnostem došlo bez jeho vědomí.

   

OBJEDNÁVKY

   

Zadáním objednávky prostřednictvím těchto webových stránek se zákazník v souladu s „VOP“ zavazuje ke koupi vybraného zboží v tomto e-shopu.

   

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednávky na těchto webových stránkách jsou omezeny dostupnými skladovými zásobami.

   

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

   

Zboží lze objednat bez minimální hodnoty nákupu, již od 1 ks, pokud není u zboží uvedeno minimální množství odběru. Objednávky lze zaslat písemnou formou nebo elektronickou formou na kontaktní údaje prodávajícího.

   

Objednávka zaslaná elektronickou formou, tj. na elektronickém formuláři musí být vyplněna na všech místech, jejichž vyplnění je označeno za povinné, jinak nebude prodávajícím akceptována. Obdobné náležitosti musí splňovat i písemná objednávka, která nebude zaslána na elektronickém formuláři. Se zasláním objednávky

 

elektronickou formou nejsou spojeny pro zákazníka žádné zvláštní náklady.

   

V objednávce má zákazník možnost zvolit si typ úhradu ceny zboží:

   

 v hotovosti při převzetí zboží na dobírku,

   

 v hotovosti při osobním převzetí zboží,

   

 převodem předem na účet.

   

Zákazníkem vyplněná a odeslaná objednávka je závazná, v okamžiku, kdy prodávající potvrdí přijetí objednávky nebo učiní opatření k dodání zboží a tím, je mezi prodávajícím a zákazníkem platně uzavřena kupní smlouva.

   

Na základě elektronické objednávky přijde zpět zákazníkovi e-mailem automatické potvrzení objednávky. V případě, že v tomto potvrzení budou nějaké nesrovnalosti, okamžitě nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky viz. kontaktní údaje. Následně po vyřízení objednávky a odeslání zboží bude zákazníkovi zaslána informační zpráva na kontaktní e-mail uvedený v objednávce.

   

Objednávka zadaná na těchto webových stránkách není závazná, dokud není potvrzená ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu.

   

Prodávající má plné právo na odmítnutí libovolné objednávky, zvláště pak s ohledem na nezaplacené faktury či kredibilitu.

   

Údaje obdržené společností jsou řádným dokladem o zakázce a celé transakci.

   

Údaje, které obdrží platební systém, jsou řádným dokladem o finančních transakcích.

   

2. Cena zboží

   

CENA

   

Ceny objednaného zboží jsou uvedené na těchto webových stránkách ke dni zadání objednávky. Tyto ceny jsou včetně DPH, ale nezahrnují poplatky za doručení.

   

Poplatky za doručení jsou účtovány podle sazby uvedené na těchto webových stránkách ke dni zadání objednávky. Tyto sazby se vypočítají zejména na základě rozsahu objednávky a způsobu zvolené dopravy.

   

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli změnit své ceny a poplatky za doručení a zároveň zrušit smlouvu v případě chyby v tisku, zápisu nebo ve výpočtech.

   

CELNÍ POPLATKY

   

Při objednávce zboží do zemí, do nichž prodávající běžně své zásilky nedoručuje, je dovozcem zákazník, a je proto povinen dodržovat všechny zákony a splňovat všechny předpisy země, do které má být dané zboží doručeno.

   

Je možné, že při doručení zboží do vaší země budete muset zaplatit celní poplatky a daně. Veškeré poplatky za celní odbavení zboží hradí zákazník.

   

PLATBA A ZPŮSOB PLATBY

   

E-shop www.woodmarket.cz akceptuje níže uvedené způsoby platby za objednané zboží:

   

 Zaslání zboží na dobírku s platbou zboží při jeho odběru od přepravní firmy,

 

 Při osobním převzetí zboží můžete zaplatit v hotovosti,

 

 Platbu předem na účet prodávajícího.

   

3. Dodání zboží, doprava

   

Dopravu zajišťují pro e-shop www.woodmarket.cz přepravní společnosti uvedené v objednávkovém formuláři, dle výběru zákazníka. Za tím účelem je zákazník povinen v objednávce uvést skutečnou dodací a fakturační adresu, na které bude možno provést dodání zboží zákazníkovi.

 

Zboží je distribuováno po předchozím potvrzení objednávky prostřednictvím pošty či jiného dopravce, nebo si zákazník zboží převezme osobně v sídle prodávajícího. Způsob dodání si zvolí zákazník v objednávce.

   

Zboží bude zákazníkovi dodáno zpravidla do 5 pracovních dní.

   

Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase (např. když zboží není na skladě). O prodloužení lhůty dodání je prodávající povinen informovat prostřednictvím emailu zákazníka.

   

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení a velikosti.

   

Náklady na dopravu nejsou součástí ceny zboží a hradí je zákazník spolu s cenou zboží. Sazebník poplatků je uveden v objednávce.

   

Zákazník není povinen převzít otevřenou či prokazatelně poškozenou zásilku zboží, je povinen o tomto bez zbytečného odkladu formou e-mailu nebo telefonicky informovat prodávajícího a s dopravcem/doručovatelem sepsat reklamační protokol. Další vyřízení reklamace probíhá ve spolupráci s prodávajícím a dopravcem/doručovatelem s termínem na vyřízení do 30-ti dnů. Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost dopravce/doručovatele, není možno brát ohled.

   

Odpovědnost za ověření množství a stavu zboží při doručení nese zákazník.

   

V případě jakýchkoli dotazů či problémů spojených s dodáním zbožím kontaktujte prodávajícího na e-mailové adrese nebo na telefonu (v pracovní dny od 8:00 hod. do-16:30 hod.) viz kontaktní údaje.

   

DODACÍ LHŮTY

   

Přesnou dodací lhůtu, pokud je zboží skladem, nebo předpokládanou dodací lhůtu, pokud zboží není skladem, oznámí prodávající kupujícímu v momentu potvrzení objednávky. Zboží, které je označeno skladem, expedujeme prodávající nejpozději do dvou pracovních dnů, zpravidla však následující den po objednání. Akční nabídky jsou platné po uvedenou dobu či do vyprodání zásob.

   

DODÁNÍ ZBOŽÍ

   

Prodávající zabalí zboží pro přepravu způsobem standardním pro příslušný druh zboží. Cena balení je zahrnuta v prodejní ceně. V případě požadavku na jiný typ balení, než je standardní způsob, je kupující povinen tento požadavek uvést v objednávce a náklady na nestandardní balení a manipulaci budou prodávajícím přiúčtovány k ceně zboží.

   

Prodávající a kupující se dohodli, že závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn v okamžiku, kdy zboží bude dodáno prodávajícím do sídla kupujícího případně jiného místa určení v České republice uvedeného kupujícím v písemné objednávce.

   

Kupující je povinen zboží od prodávajícího převzít a převzetí jednotlivé dílčí dodávky zboží kupujícím potvrdit podpisem jednotlivých dodacích listů kupujícím (řádně a čitelně označena obchodní firma kupujícího, příp. jméno a příjmení kupujícího, jméno osoby, která zboží převzala a podpis této osoby).

   

V případě dodání zboží přepravní službou formou dobírky, je kupující povinen do 14 pracovních dnů od doručení výzvy k vyzvednutí zboží, zboží převzít a uhradit fakturu. V případě, že takto neučiní, bude zboží vráceno zpět do skladu prodávajícího a to na náklady kupujícího, které mu budou přeúčtovány. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu, smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené se skladováním zboží tím není dotčena.

   

DORUČENÍ

   

Všechny potvrzené objednávky budou doručeny na adresu uvedenou při zadání objednávky.

 

Dodací lhůta je zpravidla do 5 dnů od obdržení objednávky, mimo víkendy a svátky. Zákazník bude v co možná nejkratší době telefonicky, sms zprávou nebo e-mailem informován o předpokládaném termínu expedice. Expres doručení je možné po telefonické dohodě.

 

 
 

4. Zrušení objednávky, reklamace zboží, odstoupení od smlouvy

 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

  

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v případě, že zboží není skladem.

  

ČÁSTEČNÉ VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

  

Nebude-li možné některou část objednávky vyřídit v termínu shora uvedeném pro vyřízení objednávky, bude zbývající část objednaného zboží dodána zákazníkovi v náhradním potvrzeném a zákazníkem a prodávajícím odsouhlaseném termínu. O této skutečnosti bude zákazník vyrozuměn prodávajícím při obdržení objednávky.

  

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

  

Odstoupení od smlouvy (bez udání důvodu) – Storno objednávky ze strany kupujícího. V souladu se zákonem č. § 1829 odst. (2), má každý zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1.( § 1820, odst. (1), Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen "prostředek komunikace na dálku") nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku také písm. f) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Prováděcí předpis: Jako samostatná příloha.)

 

Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel. Při odstoupení zákazníka od uzavřené smlouvy lze akceptovat vrácení zboží za současného splnění všech níže uvedených podmínek nutných pro vrácení zboží zákazníkem prodávajícímu. Při jejich nedodržení nelze odstoupení od smlouvy a s tím spojené vrácení zboží akceptovat.

  

Jedná se o tyto podmínky:

 

 zboží musí být nepoužité,

 

 zboží musí být nepoškozené,

 

 zboží musí být zabalené v původním obalu,

 

 zboží musí být kompletní včetně dodaného příslušenství.

  

K takto vrácenému zboží musí být zákazníkem dále přiloženy doklady o prodeji zboží s přiložením čísla bankovního účtu, na které budou vráceny peníze z prodeje zboží. Vrácená částka bude snížena o dopravné, poštovné, apod., které hradí jako objednatel (zákazník).

  

Zákazník má právo v případě jakékoli nespokojenosti se zaslaným zboží toto zboží vrátit, a to do 14 dnů po obdržení objednávky.

  

Prodávající požaduje, aby vrácené zboží bylo v původním balení a v neporušeném stavu a aby u něj byl přiložen daňový doklad. Jakmile dojde k řádnému vrácení zboží, prodávající vrátí zákazníkovi částku zaplacenou za toto zboží a také naúčtované poplatky spojené s jeho doručením, a to nejdéle do 30 dnů od přijetí vráceného zboží. Poštovné zaplacené při vracení 7 zboží bude uhrazeno na náklady zákazníka.

  

REKLAMACE

  

Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případně zjištěné vady na e-mailovou adresu prodávajícího. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy fakturu. Dále je nutné, aby zákazník v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.

  

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

v platném znění, má zákazník možnost se v případě reklamace domáhat, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v případě, že se bude jednat o vadu neopravitelnou nebo opakovanou. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování reklamace. Pro vyřízení reklamace se stanoví lhůta 30 dnů od vrácení a přijetí zboží prodejcem. V odůvodněných případech je možné tuto lhůtu prodloužit po předchozí dohodě se zákazníkem.

 

Podmínkou pro kladné vyřízení reklamace zboží v záruční době je skutečnost, že reklamované zboží nebude vykazovat vady či jiné poškození, které by bylo způsobeno neodborným zacházením zákazníkem.

  

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené provozem prodaného zboží, funkčních vlastností a škod způsobených z neodborného používání zboží a z neodborné montáže zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka. Ve svém oznámení musí zákazník uvést, jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny a tyto náležitým způsobem konkretizovat.

  

VRÁCENÍ PENĚZ NA ÚČET PŘEVODEM

  

Při oprávněném a odůvodněném nároku na vrácení peněz na účet zákazníka budou finanční prostředky poukázány zákazníkovi po obdržení zákazníkem podepsaného dobropisu.

  

5. Závěrečná ustanovení

   

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  

Obrázky a text popisující výrobky uvedené na těchto webových stránkách nejsou předmětem smlouvy a slouží pouze pro informační účely. V případě chyby nebo omylu v souvislosti s obrázky nebo textem uvedených na těchto webových stránkách nenese prodávající žádnou odpovědnost.

  

Při objednávce zboží do zemí, do nichž prodávající běžně své zásilky nedoručuje, nenese prodávající žádnou odpovědnost za případy, kdy zboží nesplňuje příslušné předpisy dané země nebo v případě rozdílnosti elektrického zapojení či jiné nekompatibility.

  

Aniž by došlo k omezení předmětu těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek, žádná reklamace (nehledě na to, zda bylo zboží doručeno či nikoliv) uplatněná ve vztahu k vzniklé škodě nesmí přesáhnout cenu zboží.

  

PRODÁVAJÍCÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA PŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉKOLI POVAHY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI SE SVÝM ZBOŽÍM, JEHO UŽÍVÁNÍM, PRODEJEM NEBO V SOUVISLOSTI SE SVÝMI WEBOVÝMI STRÁNKAMI, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE MOHLA O TAKOVÉ ŠKODĚ VĚDĚT NEBO JI MOHLA PŘEDVÍDAT.

  

VYŠŠÍ MOC

  

Prodávající vynaloží veškeré úsilí ke splnění svých závazků. Nemůže však nést odpovědnost za zpoždění nebo nedodání zboží v důsledku okolností, které nejsou závislé na její vůli. Těmito okolnostmi se rozumí stávky, války, přírodní katastrofy nebo jiné situace, které znemožňují výrobu, dopravu či doručení zboží.

  

V případě zpoždění se prodávající zavazuje splnit své závazky co možná nejdříve a zároveň si vyhrazuje právo rozdělit zbylé dodávky mezi zákazníky odpovídajícím a spravedlivým způsobem.

  

ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNOST SOUDU

 

Aktuální „VOP“ se řídí právem a platnými právními zákony České republiky.

  

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

 

Veškerá osobní data kupujícího jsou prodávajícím považovány za soukromé a důvěrné. Tato data jsou tedy bezpečně uložena na našich chráněných serverech a 9 samozřejmě nejsou poskytována třetím osobám. Jedinou výjimkou jsou externí dopravní služby a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží zákazníkovi.

  

Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení kupujícího do uživatelské sekce nebo na základě telefonického nebo emailového vyžádání kupujícího u prodávajícího.

 

SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM OSOBNÍCH DAT

  

Poskytnutím údajů k registraci či uskutečněním objednávky zboží zákazník souhlasí s tím, aby e-shop www.woodmarket.cz ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, údaje o zákazníkovi zpracoval a využil pro své interní a marketingové potřeby.

   

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

  

Veškeré fotografie zveřejněné v e-shopu jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb. v platném znění, jejich použití podléhá souhlasu prodávajícího.

  

Provozovatel e-shopu je povinen s osobními údaji nakládat způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití neoprávněnou osobou.

  

Prodávající si vyhrazuje právo měnit „VOP“. Změněné „VOP“ zveřejní na internetových stránkách internetového obchodu, a to nejméně 1 týden před tím, než budou účinné.

  

Prodávající si vyhrazuje právo tyto „VOP“ kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

  

Provozovatelem e-shopu www.woodmarket.cz je

  

Torapo s.r.o.

  

Nová Ves 198 250 63 Nová Ves

  

IČO: 28459962

   

Tyto „VOP“ jsou účinné od 1.10.2014

 

Kontaktujte nás

Průmyslová 618, 250 64  Měšice

+420 222 766 087 nebo +420 730 515 272
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mapa

Partnerské stránky

torapo logo small


drevo-na-lode logo